Diagnostická metoda CA method

CA method (Colour Association Method) je objektivizovaný nástroj, který je schopen objasňovat strukturu a průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování. Jedná se o diagnosticko intervenční systém barvových asociací. Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie.

Metoda funguje na neurobiologickém základě, kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, matematiky, sociologie, statistiky a informačních technologií. Tato metoda využívá paletu osmi barev a kalibrované soubory slov, které mohou být upraveny, aby daly odpovědi na konkrétní otázky nebo problematiku.

CA method využívá a měří sociálně-psychologické spektrum postojů, včetně jejich realizační síly (měří tedy nejen to, co si lidé myslí a čemu dávají přednost = hierarchie, ale ještě i to jestli tyto postoje budou skutečně realizovat ve svém chování, jak zdařile a v jakém časovém horizontu). Databáze slovních schémat lze upravovat podle zaměření na určitý problém.

Velkou výhodou metody je možnost reagovat na nejrůznější podněty (například obrázky, slova, písničky, videoklipy, a dokonce i vůni) a získávat o těchto podnětech přesné informace a odpovědi. Díky stimulaci neuronálních dráh dojde během milisekundy ke spojení barvy a podnětu. To vyvolává asociace, na které osoba reaguje prostřednictvím barev. Tyto reakce je možné vyhodhotit a následně přesně popsat, jak člověk prociťuje a zpracovává informace.

Obrázek 1: Barvově asociační metoda měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná.

Proces diagnostiky

Klient reaguje na podněty v podobě konkrétních slov a barev a jeho mozek na kombinaci slov a barev reaguje svými specifickými asociacemi (přikládá významu slova prožitek). O jednotlivci i skupině je potom možné „si přečíst“ nejen její vnější projev, ale i vnitřní prožitek. Hlavním znakem metody je její jednoduchost (práce s pc nenáročná na čas) a projektivnost (neexistuje správná, či špatná volba, jen je prostě moje).

Forma diagnostiky je pro respondenty výrazně přijatelná a vyvolává minimální komunikační obranu. Respondent není limitován ani množstvím či kvalitou „známých” informací, ani úrovní svého racionálního myšlení, protože k odpovědím používá asociační mechanismy, které probíhají u všech lidí téměř totožně. „Měřené informace” o tzv. duševních jevech jednotlivce nebo skupiny jsou tedy komplexní, ucelené a respektují dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince, v sumované podobě skupin.

Díky uživatelskému rozhraní, přizpůsobenému také pro používání dětem, se CA method používá po celém světě, protože není ovlivněna kulturními faktory, jazykem, vzděláním či předchozími zkušenostmi respondentů s jakýmkoliv typem testů a měření.

Obrázek 2: Identifikace nebo pojmenování barvy není cílem této metody. Není podstatné, zda osoba rozliší a pojmenuje určitou barvu například červenou, oranžovou, ohnivě červenou nebo krvavě červenou, ale spíše to, že frekvenční vlny barvy procházejí lidským okem do mozku.

Autor metody

Autorem metody je český psycholog Jiří Šimonek, který vycházel zejména ze zkušeností a myšlenek známého švýcara Maxe Lüschera, od něhož známe Lüscherův barvový test.
“Barvy jako diagnostický nástroj v psychologii” byly přijaty s vyznamenáním profesory z oblastí psychiatrie, filozofie a psychologie. Lüscherovy barvové diagnostiky jsou vyučovány v sedmi jazycích, a to na univerzitách po celém světě, například v Dánsku, Finsku, Norsku, Rakousku, Itálii, Německu, Švýcarsku, USA (Yale, Boston), Chile, Peru, Argentině, Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice, Slovensku.
Teorii asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století, přičemž detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku.

Jiří Šimonek propojil tyto dva přístupy a propojil výhody obou těchto metod.

Více o popisu metody a její historii naleznete na těchto odkazech: HistoriePopisPatentValidita a reliabilita metodyVědecké publikace.

Veškeré informace o metodě najdete na stránkách camethod.com.