Remote working aneb Home office po česku

Koncept remote workingu neboli práce z domu se stal zcela novou zkušeností mnoha firem i úřadů. Organizace ze dne na den nuceně čelily výzvě přeorganizování práce z kanceláře na práci na dálku. 

Po téměř třech měsících doprovázených živelnými změnami se situace zase vrací do “starých kolejí” a některé z organizací v režimu home office našly řadu výhod. Diskutuje se například zvýšení efektivity práce, úspora času a nákladů na přepravu do kanceláře i nákladů spojených s pobytem zaměstnanců v ní, ale i zlepšení firemní kultury a nárůst důvěry mezi managementem a zaměstnanci. Firmy nyní hledají způsob, jak si co nejvíc z těchto benefitů pro sebe i své zaměstnance zachovat a tzv. home office s prací v kanceláři dobře nakombinovat.

 

K tématu, které takto změnilo řízení v organizacích, můžeme doplnit několik konkrétních případů a závěrů. Vyplynuly z naměřených dat diagnostiky Home office postavené na CA method.

Zjištění samy o sobě bezesporu nijak překvapující nejsou. To, co daleko spíše překvapilo, byly konkrétní výstupy a doporučení oproti očekávání jednotlivých osob. Někdy příjemně, někdy nepříjemně. Pozitivní je ale vždy fakt, že pokud známe a přijmeme svůj stav, můžeme s ním pracovat.

 

1. základní pravidlo: existují osoby, které díky svým osobnostním charakteristikám bez problémů zvládají práci z domu, a naopak to, že jsou osoby, které mají s touto formou značné potíže a pro práci z domu nejsou vhodné.

 

Demonstruje to právě tato ukázka z diagnostiky Home office. Zaměstnanec A bude mít značné potíže při práci z domu a nebude v ní efektivní, naopak zaměstnanec B bude práci z domu zvládat bezproblémově.

 

 

 

2. Nárazová změna práce včetně souvisejícího přesunu domů je problematická především pro osoby s obecně nižší schopností adaptace.

 

Výstup ukazuje grafy z diagnostiky Home office u stejného zaměstnance. První graf znázorňuje jeho chování a běžné fungování v práci. Zaškrtnuta je schopnost adaptability na změny, jejíž hodnota je nižší, než je průměrné u české populace. Druhý graf ukazuje, jak bude tento zaměstnanec fungovat při práci z domu.

 

3. Větší míru stresu vykazovali zaměstnanci, kteří se zároveň věnovali domácí výuce dětí.

 

Vybranému zaměstnanci práce z domu docela sedí. Ale jen za určitých podmínek. Ukázka zobrazuje několik grafů z diagnostiky, které dávají zásadní doplňující informace. Zaměstnanci něco bere energii na práci. Jeho potenciál pro práci z domu je velice dobrý. Nicméně podmínky, ve kterých tato práce v době provedení diagnostiky probíhala, byly narušující. Náročné bylo především skloubení domácí výuky dětí a ostatních podmínek spojených s dodržením úkolů, pracovní doby a zázemí pro práci.

 

 

4. Nastavení lidí zaznamenávalo během práce na dálku výrazné změny.

 

Tato diagnostikovaná osoba v systému remote working funguje velice dobře. Je při ní schopna uplatnit konstruktivní řešící způsoby ještě více než v běžných podmínkách v práci. V době prvního měření měla osoba velkou potřebu sdílení i nastavování společných cílů. Po měsíci a půl práce z domu se právě tato potřeba nejvíce stáhla. Zájem o společné věci výrazně opadl. Pro nadřízeného je tady prostor k upevnění společných cílů.

Zároveň s odstupem času vzrostla potřeba přímé součinnosti a návaznosti společných aktivit (kooperace). A taky v grafech můžeme vidět zvýšení potřeby důrazného prosazování individuálních rozhodovacích pravidel, vlivu i způsobů práce, tedy dominance.

 

5. Při správném přístupu k zaměstnanci je možné práci z domu zvládnout.

 

Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným. To je pestrá paleta možností, kombinací, problémů i příležitostí. Jeden případ za všechny je tady. Na další se můžete těšit v dalším příspěvku s ukázkami diagnostiky Home office.