Pozvánka na valnou hromadu

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Pan Mgr. Jiří Šimonek, jako předseda představenstva společnosti

 

DAP Services a.s.

se sídlem Smetanovo náměstí 328/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 27775585

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3077

(dále jen „Společnost“)

 

tímto svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 05.01.2021 v 10:00 hodin v sídle advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law s.r.o., Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Mgr. Jiří Šimonek a zapisovatelem valné hromady se volí [●].

 1. Zvýšení základní kapitálu.

Návrhy jednotlivých usnesení:

 1. Základní kapitál se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o částku 513.000,- Kč na částku 2.513.000,- Kč, vydáním 513 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod tuto částku.
 2. Všichni akcionáři vzdávají přednostního práva na upsání nových akcií.
 3. Nové akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“), ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují.
 4. Nové akcie budou upisovány ve lhůtě 10 dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
 5. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen na účet č. [] v plné výši, a to ve lhůtě 10 dnů dnů ode dne upsání nových akcií. Připouští se započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. V takovém případě bude pohledávka započtena za podmínek stanovených v dohodě o vzájemném započtení pohledávek v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, kterou Společnost uzavře s akcionářem, který získá nové akcie.

Odůvodnění: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je především posílení vnitřních zdrojů Společnosti a zvýšení vlastního kapitálu Společnosti pro její další podnikatelskou činnost.

 1. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti.

 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující změnu stanov Společnosti tak, že její dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním stanov, a to v následujícím znění:

Stanovy

akciové společnosti

DAP Services a.s.

(dále též jen „společnost”)

I.

Základní ustanovení

 1. Firma a sídlo společnosti
  • Obchodní firma společnosti zní: DAP Services a.s.
  • Sídlo společnosti je umístěno v obci: Ostrava
 2. Internetová stránka společnosti
  • Na adrese: https://shop.dap-services.com/portal/ jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
 3. Předmět podnikání
  • Předmětem podnikání společnosti je:
   • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
   • psychologické poradenství a diagnostika.
 1. Základní kapitál a akcie
  • Základní kapitál společnosti činí 2.513.000, – Kč (dva miliony pět set třináct tisíc korun českých) a je rozdělen na 200 (dvě stě) kmenových akcií každé o jmenovité hodnotě 10.000, – Kč (deset tisíc korun českých) a 513 (pět set třináct) kmenových akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000, – Kč (tisíc korun českých).
  • Všechny akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním.
  • Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, a to na základě žádosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat takového akcionáře k výměně akcií do 30 pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znovu.
  • Akcionáři vlastnící akcie na jméno mají předkupní právo při převodu akcií na jméno. Akcionář, vlastnící akcie na jméno je povinen zaslat písemnou nabídku k převodu akcií na jméno představenstvu společnosti, které jeho nabídku zašle ostatním akcionářům, vlastnícím akcie na jméno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od okamžiku, kdy tuto písemnou nabídku obdrží. Akcie na jméno jsou převoditelné na třetí osobu pouze v případě, kdy akcionář nevyužije svého předkupního práva do 30 (třiceti) dnů od okamžiku, kdy mu byla doručena písemná nabídka k převodu akcií na jméno na jeho adresu, zapsanou v seznamu akcionářů, doručením přijetí této nabídky na adresu akcionáře, který nabídku k převodu akcií učinil.
  • K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
  • Každý akcionář má jeden (1) hlas za každých 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu. To znamená, že s jednou (1) kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 10.000, – Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů a s jednou (1) kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000, – Kč (tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 513 (dva tisíce pět set třináct).

II.

Orgány společnosti

 1. Orgány společnosti
  • Společnost zvolila při svém založení dualistický systém. Orgány společnosti jsou:
   • Valná hromada,
   • Představenstvo,
   • Dozorčí rada.
 1. Valná hromada
  • Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
  • Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
  • Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
  • Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
  • Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
   • rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
   • rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
   • udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti a
   • jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK.

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v § 6 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

 1. Dozorčí rada
  • Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada.
  • Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři roky.
  • Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
  • Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
 2. Představenstvo
  • Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
  • Společnost zastupuje představenstvo, a to kterýkoliv člen představenstva samostatně.
  • Délka funkční ho období člena představenstva je tři roky.
  • Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
 3. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku
  • Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
  • Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
  • Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
  • Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.

 

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového znění stanov Společnosti je zejména zvýšení základního kapitálu Společnosti, změna způsobu hlasování na valné hromadě a změna počtu členů orgánů Společnosti.

 1. Odvolání členů představenstva Společnosti a jmenování nového člena představenstva.

Návrh jednotlivých usnesení:

 1. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva valné hromady Společnosti Jiřího Šimonka, dat. nar. 31. května 1978, bytem Mírové náměstí 17/16, 748 01 Hlučín.
 2. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva valné hromady Společnosti Daniela Holešinského, dat. nar. 17. července 1976, bytem Přívozská 158/3, 702 00 Ostrava.
 3. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva valné hromady Společnosti Roberta Bohoňka, dat. nar. 12. listopadu 1978, bytem Ludvíka Podéště 1856/38, 708 00 Ostrava-Poruba.
 4. Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti Jiřího Šimonka, dat. nar. 31. května 1978, bytem Mírové náměstí 17/16, 748 01 Hlučín.

 

Odůvodnění: Důvodem odvolání členů představenstva Společnosti je změna počtu členů představenstva.

 1. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti a jmenování nových členů dozorčí rady.
 2. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady valné hromady Společnosti Filipa Brodana, dat. nar. 12. března 1981, bytem Francouzská 14, 120 00 Praha 2.
 3. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady valné hromady Společnosti Michala Votrubu, dat. nar. 27. června 1965, bytem Blodkova 4, 130 00 Praha 3.
 4. Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti Filipa Brodana, dat. nar. 12. března 1981, bytem Francouzská 14, 120 00 Praha 2.
 5. Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti Michala Votrubu, dat. nar. 27. června 1965, bytem Blodkova 4, 130 00 Praha 3.

 

Odůvodnění: Důvodem odvolání členů dozorčí rady Společnosti a jejich opětovné jmenování je sjednocení jejich funkčního období s funkčním obdobím jediného člena představenstva.

 

 1. Závěr valné hromady.

 

Registrace akcionářů Společnosti proběhne od 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby při prezenci předloží svůj občanský průkaz (či jiný průkaz osvědčující jejich totožnost). Právnické osoby jsou navíc povinny předložit výpis z obchodního rejstříku popř. obdobné evidence. Zástupci akcionářů dále předloží písemnou plnou moc. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu § 405 ZOK je den konání valné hromady. Ve smyslu § 265 odst. 1 ZOK se má pro účely účasti na valné hromadě za to, že akcionářem Společnosti vlastnícím akcie je ten, kdo je jako akcionář k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě zapsán do seznamu akcionářů, neprokáže-li se opak.

 

V Ostravě dne [●]

 

_____________________________

Mgr. Jiří Šimonek

předseda představenstva společnosti DAP Services a.s.