Průvodce názvoslovím CA method

Tento průvodce názvoslovím CA method sjednocuje terminologii užívanou ve spojitosti s touto metodou. Protože je možné se setkat s nejrůznějšími texty, odkazy či referencemi o metodě v různé fázi pochopení jak metody samotné, tak jejího názvosloví, tento text si klade za cíl osvětlit relevantní způsob popisování metody. Metodě jako takové se zevrubně věnuje web CA method.

Označení diagnostiky

 

1. Název a značka metody – CA method

Značka metody má ustálený název s uvedením velkých písmen CA a malého písmene „m“ pro slovo method.

2. Celý název metody – Colour Association Method

Značku metody je možné rozepsat celým názvem jako Colour Association Method. Zde jsou všechna první písmena velká a slovo „colour“ je psáno s použitím britské gramatiky.

3. Zkratka CAM

Zkratku CAM je možné použít až po uvedení názvu značky či celého názvu metody.
Př. CA method (CAM) je diagnostická platforma. CAM měří asociace k podnětovým slovům pomocí škály osmi barev.

Popisování metody

 

4. Barvově asociační metoda

V českém jazyce popisujeme metodu s označením či popisem „barvově asociační metoda“. Neužíváme popis „barvově slovní asociační metoda“, ani „CWAT“ (zkratka pro Colour-word association technique). Metoda měří reakce nejen na slovní podněty, ale také na podněty vizuální. Označení barvově asociační metoda nezkracujeme v podobě zkratky. Tu používáme pouze v anglické verzi CAM.

5. Metoda vs technika – CA method je metoda

V souvislosti s použitím CA method používáme označení „metoda“. Označujeme tímto „soustavný postup, který v dané oblasti vede k cíli, v ideálním případě nezávisle na schopnostech toho, kdo ho provádí.“ *přesná citace
Konkrétní techniky se používají při následné praktické činnosti, která následuje po konzultaci výsledku diagnostiky a je spojená s intervencemi vůči respondentům. Tyto aktivity jsou zahrnuty do diagnosticko intervenčního systému CA method. Viz bod 8.

6. Testování vs diagnostika, vždy pouze diagnostika

Ve spojení s metodou používáme pojem diagnostika, nikoliv testování. Pojem testování může vyvolávat obrany u osoby, která má být diagnostikována.

Používání diagnostiky

 

7. Diagnostická platforma

CA method se používá napříč různými obory lidské činnosti. Proto je označována jako diagnostická platforma.

8. Diagnosticko intervenční systém CA method – DIS CAM

Diagnosticko intervenční systém CA method zahrnuje diagnostiku CA method (sběr dat), vyhodnocení diagnostiky (online výpočetní jádro), výsledek diagnostiky (výstup z diagnostiky, neboli konkrétní profil) a dále činnost konzultanta, poradce (interpretace výsledku diagnostiky a intervenční činnost).

Části diagnostiky

 

9. Proces diagnostiky vs snímání – jen diagnostika

Část diagnostiky CA method, kdy jsou získávána data o respondentovi přiřazováním barev ke slovům, nazýváme pouze slovem “diagnostika”, případně spojením “proces diagnostiky”. Nepoužíváme pojem „snímání“, protože tento pojem a on něj odvozené pojmy (“snímač”, “snímání”, “snímek”) nejsou standardně užívány v oblasti osobnostní diagnostiky, jsou vztaženy k jiným oborům, proto bývají pro uživatele nesrozumitelné a mohou být zavádějící.

10. Výsledek diagnostiky, profil, CA profil

Výsledek diagnostiky můžeme označit konkrétním názvem daného výstupu dle verze diagnostiky (např. Profil jednotlivce) nebo jej můžeme obecně označit za „výsledek diagnostiky“, „profil“, či „CA profil“ v případě studií a odborných textů.

11. Číslování v textech

Interně při psaní textů o metodě používáme slovní označení pro čísla nula až deset a číselné označení pro čísla 11 a více. Toto pravidlo se nevztahuje na odborné a technické dokumenty.

* Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 3,m/r. (Praha, Nakladatelský dům OP Diderot 1997)

metoda – soustavný postup, který v dané oblasti vede k cíli, v ideálním případě nezávisle na schopnostech toho, kdo ho provádí. Souhrn pojmů, nástrojů a pravidel, jež patří k základům každé vědy, popř. i jiných činností

** Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 4,ř/ž. (Praha, Nakladatelský dům OP Diderot 1998)

technika – souhrn lidských činností, pracovních postupů, pracovních prostředků (výrobních nástrojů) a znalostí, které umožňují využívat přírodní bohatství k průmyslové produkci, k výrobě hmotných statků pro uspokojení lidských potřeb. Technika umožňuje člověku využitím znalostí přírodních zákonů odkrývat a lépe využívat zdroje energie a surovin. Je specifický lidský fenomén; bývá interpretována jako zprostředkující činitel, pomocí něhož člověk působí na přírodu.