Školení v oblasti HR

1. Diagnostika jednotlivců pro výběr a adaptaci

Základní produktové školení HR Solution (Profil jednotlivce, Adaptace zaměstnanců)

Cílová skupina: Personalisté, kouči, HR konzultanti
Podmínka vstupu: zkušenosti v oboru
Délka kurzu: 2+1 dnů
Termín jaro: 27.-28.2.2020 a 21.4.2020
Termín podzim: 3.-4.11.2020 a 10.12.2020
Forma: prezenční
Cena: na vyžádání
Lektor: Mgr. Fialová Bohdana

Absolvent získá:

– Základní informace o CA method,
– Schopnost interpretovat výsledky diagnostiky
– Vstup do portálu pro administraci výsledků
– Osvědčení, které opravňuje k práci s produkty
– Možnost pracovat s produkty: Profil jednotlivce, Adaptace zaměstnanců

Obsahem školení HR Solution, diagnostika jednotlivců je práce se dvěma diagnostickými nástroji.

  1. Profil jednotlivce je podrobným rozborem chování a postojů osoby. Jsou v něm zahrnuty charakteristiky, které jsou zásadní pro klíčová personální rozhodnutí, ať už jde o výběr zaměstnance nebo osobností a profesní rozvoj.
  2. Nástroj Adaptace zaměstnance měří vnitřní potenciál zaměstnance, který je schopen využít pro správné zapracování. Součástí jsou i doporučení pro vhodné vedení, motivaci a úkolování.

Navazující vzdělávání: Produktové školení HR Solution, diagnostika skupin,  Produktové školení HR Solution advanced, Supervize, Webináře

Použité produkty: Profil jednotlivce, Adaptace zaměstnanců

2. Diagnostika jednotlivců pro rozvoj

Produktové školení HR Solution (SoftSkillers)

Diagnostika SoftSkillers měří úroveň 15 měkkých kompetencí, které jsou důležitou součástí odborných dovedností. Výsledky mohou poskytnout klíčovou informaci při rozhodování o výběru zaměstnance, pro zařazení zaměstnance do pracovního skupiny nebo při plánování dalšího rozvoje zaměstnance. Softskillers je možné používat samostatně nebo jako součást HR Solution.

Cílová skupina: Personalisté, kouči, HR konzultanti, lektoři
Podmínka vstupu: zkušenosti v oboru
Délka kurzu: 1+1 dnů
Termín: 23.4. a 21.5.2020
Forma: prezenční
Cena: na vyžádání
Lektor: Mgr. Bohdana Fialová

Absolvent získá:

– Základní informace o CA method
– Schopnost interpretovat výsledky diagnostiky
– Vstup do portálu pro administraci vý
– Osvědčení, které opravňuje k práci s produkty
– Možnost pracovat s produkty: SoftSkillers jednotlivec a skupina

Navazující školení: Supervize, Webináře, školení v oblastech EDU, MKT, Sport

Použité produkty: SoftSkillers

3. Diagnostika skupin pro práci s týmy

Základní produktové školení HR Solution (Profil skupiny, Management týmů)

Cílová skupina: Personalisté, kouči, HR konzultanti, lektoři
Podmínka vstupu: zkušenosti v oboru
Délka kurzu: 2+1 dnů
Termín: 14.-15.5.2020 a 18.6.2020
Forma: prezenční
Cena: na vyžádání
Lektor: Mgr. Bohdana Fialová

Absolvent získá:

– Základní informace o CA method,
– Schopnost interpretovat výsledky diagnostiky
– Vstup do portálu pro administraci výsledků
– Osvědčení, které opravňuje k práci s produkty
– Možnost pracovat s produkty: Profil skupiny, Management týmů

Obsahem školení HR Solution, diagnostika skupin je práce se dvěma diagnostickými nástroji.

  1. Profil skupiny je podrobnou analýzou chování a postojů skupiny. Jsou v něm zahrnuty zásadní charakteristiky, jako je výkonnost skupiny, efektivita práce, atmosféra vztahů, ohrožení rizikovými jevy nebo stres management. Umožňuje nalézt klíčové zdroje, které narušují fungování skupiny a také nalézt funkční způsob, kterým je možné se skupinou pracovat.  
  2. Management týmů měří chování a postoje skupiny. Jsou v něm zahrnuty zásadní charakteristiky, jako je výkonnost skupiny, efektivita práce, atmosféra vztahů, ohrožení rizikovými jevy. Umožňuje modelaci týmů a okamžité porovnávání naměřených výsledků modelových týmů a tím usnadňuje práci při sestavování efektivních a fungujících pracovních skupin.

Navazující školení: Produktové školení HR Solution advanced, Supervize, Webináře

Použité produkty: Profil skupiny, Management týmů

4. Diagnostika jednotlivců a skupin (advanced)

Navazující produktové školení HR Solution (Profil jednotlivce, Profil skupiny, Adaptace zaměstnanců, Management týmů)

Cílová skupina: Personalisté, koučové, HR konzultanti, lektoři
Podmínka vstupu: absolvování základního školení HR Solution, diagnostika jednotlivce nebo HR Solution, diagnostika skupiny
Délka kurzu: 2+1 dnů
Termín: 3.- 4.9 a 15.10.2020
Forma: prezenční
Cena: na vyžádání
Lektor: Mgr. Bohdana Fialová

Absolvent získá:

– Rozšiřující informace o CA method,
– Naučí se pokročilému propojování jednotlivých měřených položek ve výstupu jednotlivce i skupiny a hledání topických souvislosti (např. stress management, řízení změny)
– Naučí se vyhodnotit a interpretovat ovlivněné diagnostiky a součástí je i teorie ovlivnění (stylizace)
– Certifikát, které opravňuje k práci s produkty
– Možnost pracovat s produkty: Profil jednotlivce, Adaptace zaměstnanců, Profil skupiny, Management týmů

Obsahem školení HR Solution, advanced je prohloubení znalostí a dovedností v práci s diagnostickými nástroji Profil jednotlivce a Adaptace zaměstnance a Profilu skupiny a Management týmů.

  1. Profil jednotlivce je podrobným rozborem chování a postojů osoby. Jsou v něm zahrnuty charakteristiky, které jsou zásadní pro klíčová personální rozhodnutí, ať už jde o výběr zaměstnance nebo osobností a profesní rozvoj.
  2. Nástroj Adaptace zaměstnance měří vnitřní potenciál zaměstnance, který je schopen využít pro správné zapracování. Součástí jsou i doporučení pro vhodné vedení, motivaci a úkolování.
  3. Profil skupiny je podrobnou analýzou chování a postojů skupiny. Jsou v něm zahrnuty zásadní charakteristiky, jako je výkonnost skupiny, efektivita práce, atmosféra vztahů, ohrožení rizikovými jevy nebo stres management. Umožňuje nalézt klíčové zdroje, které narušují fungování skupiny a také nalézt funkční způsob, kterým je možné se skupinou pracovat.
  4. Management týmů měří chování a postoje skupiny. Jsou v něm zahrnuty zásadní charakteristiky, jako je výkonnost skupiny, efektivita práce, atmosféra vztahů, ohrožení rizikovými jevy. Umožňuje modelaci týmů a okamžité porovnávání naměřených výsledků modelových týmů a tím usnadňuje práci při sestavování efektivních a fungujících pracovních skupin.

Navazující školení: Supervize, Webináře

Použité produkty: Profil jednotlivce, Adaptace zaměstnanců, Profil skupiny, Management týmů

5. Supervize

Ověření správnosti postupů při práci s diagnostikami HR Solution

Cílem supervize je za pomocí supervizora vnímat a reflektovat vlastní práci a ověřit si správnost zvolené cesty interpretace a práce s diagnostickými nástroji. Součástí je také sdílení vlastních zkušeností s kolegy. Supervize umožňuje lepší porozumění, další inspiraci k vlastní práci a rozvoj kreativity.

Supervizi je nutné absolvovat 1x ročně.

Cílová skupina: vyškolení partneři HR Solution
Podmínka vstupu: absolvování alespoň 1 školení v oblasti HR, které opravňuje k používání konkrétních produktů
Délka kurzu: 1 den
Termín jaro: 22.5.2020
Termín podzim: 10.11. 2020
Forma: prezenční
Lektor: Mgr. Bohdana Fialová
Cena: 1000,- Kč bez DPH

Absolvent získá:

– Osvědčení o absolvování supervize, které opravňuje k práci s produkty
– Možnost pracovat s produkty: Profil jednotlivce, Adaptace jednotlivce, Profil skupiny, Management týmů

Navazující školení: Další supervize, Webináře, školení v oblastech EDU, MKT, Sport

Použité produkty: Profil jednotlivce, Adaptace jednotlivce, Profil skupiny, Management týmů

Školení pro oblast školství

Školení Kariérní cesta

Obsahuje 3 části:

Budu školákem pro děti předškolního věku
Dobrá volba pro výběr střední školy
Výběr vysoké školy

1. Budu školákem je vodítkem pro rodiče a pedagogy, kteří zvažují nástup či odklad nástupu svého dítěte do první třídy základní školy. Pomůže s posouzením školní zralosti u předškoláků i posouzením školní úspěšnosti u prvňáčků.

2., 3. Výběr SŠ a Výběr VŠ měří individuální profesní zaměření žáka a orientuje ho na skupinu velmi podobných typů studia, které se nacházejí v příbuzné profesní oblasti. Výsledky slouží jako zdroj významných informací, které zachycují základní profesní a studijní orientaci žáka. Ve výsledcích není  obsažena jen preference žáka vůči studijnímu oboru, ale také řada dalších informací, které se mohou stát podkladem a východiskem pro pedagogickou práci se žákem ve smyslu správné orientace, zaměření a možného řešení jeho volby vhodného typu studia na střední škole či vysoké škole.

Cílová skupina: pedagogové, psychologové, kariérní poradci, kouči
Podmínka vstupu: zkušenosti v oboru
Délka kurzu: 1+1 dnů
Termín zima: 13.2. a 17.3.2020
Termín léto: 27.8. a 8.10.2020
Forma: prezenční
Cena: na vyžádání
Lektor: Mgr. Bohdana Fialová

Absolvent získá:

– Základní informace o CA method
– Schopnost interpretovat výsledky diagnostiky
– Osvědčení, které opravňuje k práci s produkty
– Možnost pracovat s produkty: Budu školákem, Výběr střední školy, Výběr vysoké školy

 

Školení Evaluace školy

Evaluace školy je nástroj, který detailně analyzuje tři oblasti ve škole, které jsou zásadní a nosné pro úspěch vzdělávacího procesu:

1. Efektivitu učení, a to jak celkově za celou školu, tak i pro jednotlivé třídy a pro jednotlivé.

2. Atmosféru vztahů, která je důležitá a určuje míru podpory efektivity učení. A rizikové jevy v chování, jenž popisují míru rizikovosti jak prostředí, tak i samotných žáků a jednotlivých tříd.

Cílová skupina: pedagogové, psychologové, kariérní poradci, kouči
Podmínka vstupu: zkušenosti v oboru
Termín: dle zájmu
Forma: prezenční
Lektor: Mgr. Bohdana Fialová

 

Školení Třída v krizi

Nástroj Třída v krizi je určen pro ty třídní kolektivy, kde se vyskytly výchovné problémy či vztahové krize. Diagnostický nástroj může počínající či probíhající krizi identifikovat, podrobně analyzovat a pomůže specifikovat vhodné a cílené intervenční strategie pro její zvládání.

Cílová skupina: pedagogové, psychologové, kariérní poradci, kouči
Podmínka vstupu: zkušenosti v oboru
Termín: dle zájmu
Forma: prezenční
Lektor: Mgr. Bohdana Fialová

 

Školení pro oblast sport

Aktuální plán školení pro oblast sport najdete na www.SportMind.cz.

Přihlášení na školení

    1. Diagnostika jednotlivců pro výběr a adaptaci (jarní temín)1. Diagnostika jednotlivců pro výběr a adaptaci (podzimní termín)2. Diagnostika skupin pro práci s týmy3. Diagnostika jednotlivců a skupin (advanced)4. Supervize (jarní termín)4. Supervize (podzimní termín)5. Diagnostika jednotlivců pro rozvojŠkolení Kariérní cesta (zimní termín)Školení Kariérní cesta (letní termín)Školení Evaluace školyŠkolení Třída v krizi